Obchodné podmienky

spoločnosti Coffee Trade s.r.o.
platné pre objednávky tovaru realizované
prostredníctvom elektronického obchodného centra

www.dajsikavu.sk

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia


1.1 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Coffee Trade s.r.o. upravujú obchodný vzťah platný pre objednávky prostredníctvom elektronického obchodného centra www.dajsikavu.sk, a to medzi kupujúcim/odbe­rateľom/zákaz­níkom (fyzická alebo právnická osoba) a predávajúcim/do­dávateľom.

1.2 Predávajú­cim/dodávateľom produktov uverejnených v elektronickom obchodom centre www.dajsikavu.sk je prevádzkovateľ predmetnej internetovej stránky:

Coffee Trade s.r.o.
Mierová 654/70 
821 05 Bratislava
IČO44 842 643
DIČ: 2022854977

IČ DPH: SK2022854977

Kontaktné údaje:
Tel: +421 905 721 917
E-mail: info@dajsikavu.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Tatra Banka 2624206612/1100

1.3 Povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so základnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre neho objednaním tovaru stávajú záväznými.

 

Článok 2

Predmet obchodného vzťahu

2.1 Predmetom obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sú produkty uvedené na internetovej stránke www.dajsikavu.sk

 

Článok 3

Kúpna cena

3.1 Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru uvedená v čase odoslania objednávky kupujúcim predávajúcemu na internetovej stránke www.dajsikavu.skCeny uvádzané na predmetnej stránke sú uvedené v EUR s DPH; nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

 3.2 Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru včas a riadne. Kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet predávajúceho. V prípade omeškania kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (úhrada kúpnej ceny, náklady spojené s dodaním tovaru, náklady neoprávnenej reklamácie) je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude kupujúcemu doručená v balíku spolu s tovarom. 

 

Článok 4

Objednávka a storno objednávky tovaru

4.1 Objednávku tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu prostredníctvom elektronického formuláru umiestneného na stránke spoločnosti Coffee Trade s.r.o.. Predávajúci po overení dostupnosti požadovaného tovaru a termínu jeho dodania potvrdí prijatie objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. 

4.2 Akákoľvek ďalšia komunikácia v súvislosti s právami a povinnosťami zmluvných strán je realizovaná medzi kupujúcim a predávajúcim telefonicky alebo elektronicky.

4.3 Do okamihu doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí objednávky je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť bez udania dôvoduPo záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

 4.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

·       objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.),

·       tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. 

 

Článok 5

Dodacie podmienky

5.1 Dodacie lehoty v prípade, že požadovaný tovar je na sklade: objednaný tovar je predávajúcim zasielaný na dobierku zvyčajne do 7 kalendárnych dní od prijatia objednávky v pracovné dni. 

5.2 Dodacie lehoty v prípade, že požadovaný tovar nie je na sklade: predávajúci je povinný informovať kupujúceho prostredníctvom telefónu alebo elektronickej poš­ty.

5.3 Cena dopravy pri objednávkach nižších ako 50,00 EUR (vrátane) je 4 EUR, čo zahŕňa expedíciu zásielky Slovenskou poštou resp. kuriérom. Pri objednávke nad 50,00 EUR hradí cenu dopravy predávajúci.

5.4 Spôsob platby za tovar:

·       platba na dobierku – úhrada v hotovosti pri preberaní tovaru,

·       platba prevodom na účet predávajúceho (Tatra Banka, č. ú. 2624206612/1100, variabilný symbol: číslo faktúry) resp. priamym vkladom na predmetný účet; v prípade voľby platby prevodom na účet a priamym vkladom na účet bude objednávka kupujúceho expedovaná až po pripísaní úhrady na účet predávajúceho. 

5.5 Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Cena dopravy v prípade objednávok nižších ako 50, 00 EUR (vrátane) bude fakturovaná spolu s tovarom. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a zároveň bezodkladne informovať predávajúceho.

 

Článok 6
Vady tovaru a reklamácia, záruka 

6.1 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, resp. pečate. Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou prejavujúce sa inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. 

6.2 Predávajúci poskytuje na tovar záruku do termínu spotreby uvedeného na obale tovaru, a to iba v prípade dodržania skladovacích podmienok kupujúcim.